فرش اصفهان بژ1500 شانه 1500 شانه تراکم 4500 - فرش کاشان