فروشگاه اینترنتی قصر فرش

1
آبان
ساختار فرش کاشان

ساختار فرش کاشان


زمان مطالعه : 4 دقیقه

ساختار فرش کاشان

قصد دارم در این مطلب شما را با ساختار فرش کاشان آشنا کنم . با* قصر فرش کاشان *همراه باشید

در فرش کاشان تار و پود از نخ پنبه ای است، و ابریشم فقط در قالیهای بسیار ظریف به کار می رود. برای

پود زیر که ضخیمتر از پود رو است)پود زیر(، از دو نوع نخ کاشانی )اصطالحاً شهری و اصفهانی( استفاده می

شود. نخ اصفهانی کلفت تر از نخ شهری است، به نحوی که پود ۱۰ الی اصفهانی معادل پود ۱۲ الی شهری

است. نخ شهری از نخ نمره ۵ است و پود زیر متداول از ۱۶ تا ۲۴ ال دارد، ۲۴ الیی را بیشتر در قالیهای

۱۵تا۲۰ رجی جوشقانی مصرف می کنند اما گاهی اوقات در قالیهای کاشانی هم پود ۲۴ الیی به کار می

رود.

قالی کاشان با یک نظر سریع هم از طریق بافت بسیار ظریف )گره با پرز کوتاه و ظریف( که جزئیات تمام

نقشها را ظاهر می سازد و هم از طریق پشم بسیار عالی مرینوس آن که به سطح قالی یک حالت مخملی می

دهد، قابل تشخیص است. بدون تردید استفاده از پشم استرالیایی توسط کسی انجام شده که اساس تولید

فرش نوین کاشان را گذاشته و وارد کننده همین پشم و بنیان گذار بافندگی شهر بوده است.

عالوه بر آن بقیه پشم ها از تولیدات گله داری های خراسان، آذربایجان، کرمانشاهان و تهران تهیه می شوند.

سابقاً در کاشان قالیها و قالیچه های ابریشمی بسیار ظریف و همچنین فرشهای کرکی مرغوبی بافته می شد.

ولی امروزه شهر قم در زمینه این فرشها بر این شهر پیشی گرفته است.

در قالی هایی که تا جنگ جهانی اول بافته شده اند، ارتفاع پرز عموماً کوتاه بوده است. برعکس، در بافته

های جدید، پرز متوسط یا بلند را ترجیح می دهند. ظاهراً برای شستشوی شیمیایی،که رنگ ها را تخفیف

داده و مالیم تر می کند، تناسب بیشتری دارد. در قالی های پشمی کاشان، بلندی پرز قالی متوسط است. در

حالیکه در قالی های آران کاشان )نام روستایی که قالی ها در آنجا بافته می شوند( این پرز در بافته های

متداول تر که دارای رنگ های ابتدایی تری نیز هستند، بسیار بلندتر است.

در قالی آران کاشان، مثل قالیهایی که در نصیرآباد بافته می شوند، گره های فارسی باف آن درشت تر

هستند و در هر دسی متر مربع فقط ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ گره وجود دارد. در حالیکه در قالی بسیار قدیمی کاشان

در هر دسی متر مربع ۲۵۰۰ تا ۴۸۰۰ گره داریم )حتی در بعضی قالی های ابریشمین، این تعداد به ۸۰۰۰

گره نیز می رسد(. بعالوه، گره جفتی، بیش از پیش در قالی های کاشان رواج پیدا می کند.

قالی های کاشان و قالی های آران کاشان، به استثنای قالی هایی که کالً از ابریشم بافته شده اند، دارای یک

بافت متراکم و ضخیم هستند در پشت قالی، پود دیگری را مشاهده می کنیم که نازک تر و جنس آن نیز

پنبه ای است و رنگ آن آبی می باشد. بنابراین این قالی ها قطعاً پس از هر رج گره، دارای دو رشته پود می

باشند که اولین رشته پود به صورت کشیده است و دومین رشته حالت شل و آزاد دارد.

قسمت گلیم بافت و بدون گره قالی را معموالً فقط در یکطرف آن، در باال یا در پائین مشاهده می کنیم. این

قسمت گلیم بافت ازطریق عبور دو رشته نخ پشمی یکی به رنگ قرمز و دیگری به رنگ سبز به وجود آمده

است، در حالیکه انتهای دیگر قالی دارای ریشه می باشد.

ویژگیهای فرش امروز کاشان بطور کلی عبارتند از:

داشتن زمینه الکی با حاشیه سرمه ای. در بعضی از فرشها زمینه فرش که عموماً به رنگ بژ می باشد در

حاشیه هم استفاده شده است.

داشتن رجشمار پایین ۳۰ تا ۴۵ رج

داشتن ترنج لوزی شکل متمایل به بیضی.

داشتن اسلیمی های سفید رنگ در دور لچک و ترنج و حاشیه ها.

فرش کاشان ازلحاظ طراحی تحت تأثیر طرح گردان و لچک ترنج اصفهان می باشد ولی ظرافت و دقت

اصفهان را ندارد و رنگ بندی پایین تری دارد حداکثر ۱۰ رنگ

0 دیدگاه برای این مقاله ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *