فرش افشان فیلی 1200 شانه 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان