فرش افشان سلطنتی گل برجسته 1200 1200 شانه گلبرجسته تراکم 3600 - فرش کاشان