فرش النترا سرمه ای 1200 شانه گل برجسته - فرش کاشان