فرش آروانا سال رنگ صدفی 1200 شانه گل برجسته 1200 شانه گلبرجسته تراکم 3600