فرش آروانا سرمه ای 1200 شانه گلبرجسته تراکم 3600 - فرش کاشان