فرش خشتی دودی گل برجسته 1200 شانه گلبرجسته تراکم 3600 - فرش کاشان