فرش نازنین نقره ای 1500 شانه گل برجسته - فرش کاشان