فرش تیمچه صدفی  1200 شانه گلبرجسته تراکم 3600 - فرش کاشان