فرش افشان شاهان سرمه ای 1000 شانه تراکم 3000 - فرش کاشان