فرش افشان تابان فیلی 700 شانه تراکم 2550 - فرش کاشان