فروشگاه اینترنتی قصر فرش

1
آبان
مشخصات فني فرش هاي ماشيني قصر فرش کاشان  

مشخصات فني فرش هاي ماشيني قصر فرش کاشان  


زمان مطالعه : 4 دقیقه

مشخصات فني فرش هاي ماشيني قصر فرش کاشان  

مشخصات فني فرش ها

* تراكم فرش: هر تخته فرش داراي دو نوع تراكم (عرضي و طولي) مي‌باشد

* تراكم عرضي فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر عرض فرش را گويند كه با شانه مشخص مي‌شود. مثال: قالي ۳۵۰ شانه يعني در هر متر عرض فرش معادل ۳۵۰ ريشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌هاي رايج بازار عبارتند از ۲۲۰-۲۵۰-۲۸۰-۳۲۰-۳۵۰-۳۸۰-۴۰۰-۴۴۰-۵۰۰ شانه

* تراكم طول فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر طولي قالي را گويند. مثال: قالي با تراكم ۵۰۰ يعني در يك متر طولي فرش معادل ۵۰۰ ربيشه (گره رنگ) بافته شده است، تراكم‌هاي طولي رايج در بازار عبارتند از: ۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ رج مي‌باشد. (تراكم طولي در روش‌هاي مختلف بافت فرش ماشيني با همديگر تفاوت دارد).

 

* تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع فرش: با توجه به شكل زير نحوه محاسبه به شرح ذيل است چون تعداد گره رنگ در عرض معادل ۵۰۰ گره و در طول هم معادل ۱۰۰۰ گره رنگ است. پس تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع ۵۰۰/۰۰۰=۱۰۰۰*۵۰۰

 

* مود اوليه مصرفي در قصر فرش کاشان : جهت بافت هر فرش بايد سه نوع نخ مصرف نمود: نخ پرز، نخ تار و نخ پود.

 

* نخ پرز يا رنگ : جهت بافت گره‌هاي رنگ استفاده مي‌شود كه به دور نخ پود به صورت گره و يا به شكل ‏U‏ قرار مي گيرد و چندين نوع مي باشد:

 

* نخ اكريليك  ۱۰/۵ دولا صددرصد اكريليك خالص‏

 

* مخلوط نخ اكريليك و پلي‌پروپيلن: كه به صورت مخلوطي از الياف اكريليك و پلي‌پروپيلن ريسيده مي‌شود.

 

‏*   صددرصد پلي‌پروپيلن (‏p.p‏ يا بي.سي.اف (‏B.C.F‏))‏

 

* نخ تار فرش:  اين‏ نخ به صورت مخلوط پنبه پلي استر ريسيده مي‌شود، كيفيت الياف مصرفي و نوع ريس آن عامل مهمي در دوام و زيبايي فرش است. اين وع نخ‌ها بيشتر در قالي‌هاي اكريليك مصرف مي‌شود و جهت نخ تار قالي‌هاي پلي‌پروپيلن و بي.سي.اف از همان جنس نخ پرز (يعني نخ بي.سي.اف) بعلت ارزاني استفاده مي‌شود.

درجه بندي فرش ماشيني

قالي‌هاي تكميل شده را مي‌توان به روال ذيل درجه بندي نمود:‏

قالي را مي‌توان درجه ۱ (درجه ‏S‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد:‏

– تکرار سيلندر نداشته باشد

–  اندازه نقشه كامل و بدون عيب باشد.‏

–  زيردست قالي خوب باشد.‏

– اختلاف طول فرش در مقايسه با استاندارد تا ۵%± باشد.‏

– مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي مطابق استاندارد باشد.‏

– اختلاف ارتفاع خاب تا ۱۰%± داشته باشد.‏

– ارتفاع در سطح قالي يكسان باشد.‏

– تيغ خوردگي نداشته باشد.‏

– كسري خاب نداشته باشد.‏

– نخ خاب اضافي نداشته باشد.‏

– خاب سوختگي نداشته باشد.‏

–  پارگي نخ خاب سرتاسري نداشته باشد.‏

–  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏

–  حداكثر ۵ سانتي‌متر رفويي غيرقابل رويت داشته باشد.‏

–  وصله نداشته باشد.‏

– روزدگي آهار نداشته باشد.‏

– پارگي تار نداشته باشد.‏

–  اشتباه طراحي نداشته باشد.‏

–  خرابي كارت ساده بافي نداشته باشد.‏

–  قلاب خوردگي در پشت قالي نداشته باشد.‏

– ريشه و زيگزاگ بدون عيب باشد.‏

 

قالي را مي‌توان درجه يك و نيم (درجه ‏SI‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد.‏

–   تكرار سيلندر حداكثر دو كارت يا يك سانتي‌متر داشته باشد.‏

–   اندازه نقشه كامل باشد.‏

–   زيردست قالي خوب باشد.‏

–  اختلاف طول قالي در مقايسه با استاندارد تا ۵% باشد.‏

–   مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي مطابق استاندارد باشد.‏

–   اختلاف ارتفاع خاب تا ۲۰% داشته باشد.‏

–   ارتفاع خاب سطح قالي تا ۲۰% نايكنواختي نشان مي‌دهد.‏

–   تبغ خوردگي نداشته باشد.‏

–   كسري خاب در زمينه ساده حداكثر ۳ ميليمتر و در زمينه طرح‌دار حداكثر ۵ ميليمتر داشته باشد.‏

–   خاب سوختگي نداشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۴ رديف پارگي نخ خاب سرتاسري داشته باشد.‏

–  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏

–  حداكثر ۱۰ سانتيمتر رفو داشته باشد.‏

–  وصله نداشته باشد.‏

–   روزدگي آهار نداشته باشد.‏

–   پارگي نخ تار نداشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۳ رديف اشتباه طراحي داشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۳ رديف كارت در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏

–   حداكثر  سطح پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏

–  ريشه و زيگزاگ بدون عيب باشد.‏

 

مشخصات فني فرش هاي ماشيني

 

قالي را مي‌توان درجه دو (درجه ‏S2‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:‏

–  حداكثر ۵ سانتيمتر يا ۱۰ كارت تكرار سيلندر داشته باشد.‏

–  جابجايي نقشه خيلي كم داشته باشد.‏

–  زيردست قالي قابل قبول باشد.‏

–   اختلاف طول قالي در مقايسه با استاندارد تا ۱۰% باشد.‏

–   مقدار آهار مصرفي در مترمربع در مقايسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏

–  حداقل ارتفاع خاب ۴ ميليمتر باشد (در صورتيكه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد)‏

–  ارتفاع خاب سطح قالي تا ۵۰%‌ نايكنواختي نشان بدهد.‏

–  تيغ خوردگي كمي داشته باشد.‏

–   حداكثر يك سانتيمتر در عرض كسري خاب داشته باشد.‏

–  حداكثر ۱۰ ط سرتاسري نخ خاب اضافي داشته باشد.‏

–  خاب سوختگي كم داشته باشد.‏

–   حداكثر ۱۵ سانتي‌متر رفو داشته باشد.‏

–   وصله نداشته باشد.‏

–  روزدگي آهار كم داشته باشد.‏

–  حداكثر به قطر ۵ سانتيمتر پارگي نخ تار داشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۶ كارت در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏

–  حداكثر  پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏

–  ريشه و زيگزاگ عيب كمي داشته باشد.‏

–  قالي را مي‌توا درجه سه (درجه ۳‏S‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:‏

–  بيش از ۱۰ كارت يا ۵ سانتي‌متر تكرار سيلندر داشته باشد.‏

–   جابجايي نقشه زياد داشته باشد.‏

–  زيردست قالي قابل قبول باشد.‏

–  اختلاف طول در مقايسه با استاندارد تا ۳۵%± باشد.‏

–   مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي در مقايسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏

–  درصورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب ۴ ميليمتر باشد.‏

–   ارتفاع خاب سطح قالي تا ۵۰% نايكنواختي نشان بدهد.‏

–  تيغ خوردگي كم داشته باشد.‏

–  بيش از يك سانتي‌متر در عرض كسري خاب داشته باشد.‏

–  بيش از ۱۰ خط سرتاسري نخ خاب اضافي داشته باشد.‏

–  خاب سوختگي زياد داشته باشد.‏

–  بيش از هفت رديف پارگي نخ خاب سرتاسري داشته باشد.‏

–  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏

–  بيش از ۱۵ سانتي‌متر رفو داشته باشد.‏

–   وصله كم داشته باشد.‏

–  روزدگي آهار داشته باشد.‏

–   بيش از قطر ۵ سانتي‌متر پارگي نخ تار داشته باشد.‏

–   بيش از ۶ رديف اشتباه طراحي داشته باشد.‏

–   بيش از ۶ رديف در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏

–   سرتاسر پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏

–  ريشه و زيگزاگ عيب كمي داشته باشد.‏

–  در مورد نخ اضافي بين دو حاشيه اگر حتي با كمبود يك نخ نقشه به هم بخورد قالي درجه يك و نيم يا دو مي‌شود.‏

 

قالي‌هايي كه اختلاف طول آنها از ۲۵%± متجاوز باشد. قالي درجه ۴ شناخته شده (درجه ۴‏S‏) و به صورت پادري و پشتي در ابعاد ذيل بريده مي‌شوند:‏

–    ۷۰*۹۰ سانتي‌متر ‏

–   ۵۰*۷۵ سانتي‌متر‏

 

–  پشتي در ابعاد: ‏

–  ۷۵*۱۰۰ سانتي‌متر‏

–  ۷۰*۷۰ سانتي‌متر‏

 

قالي‌هايي كه در عرض آنها ۵ سانتي‌متر نسبت به استاندارد، كمتر باشد، درجه ۵ (درجه ۵‏S‏) شناخته شده و جزء ضايعات محسوب مي‌گردند.‏

 

فرش‌هاي ماشيني كه از كارخانه صادر مي‌شوند بايد داراي برچسبي حاوي اطلاعات زير باشند که قصر فرش کاشان این اطلاعات را دارد .

–   ابعاد:  فرش ماشيني به هر شكل و اندازه كه فروخته شود بايد داراي آحادي باشند كه اين آحاد در سيستم متريك بيان شده و داراي حدود تلرانس ۵/۱± سانتي‌متر بايد باشد.‏

–  ساخت: بايد در برچسب ذكر شود كه كالا از نوع كفپوش ماشيني مي‌باشد نوع ماشيني كه كفپوش بوسيله آن ساخته شده، بايد ذكر شود.‏

–   تعيين الياف موجود: الياف موجود در نرخ پرز يا زمينه بايد به درصد ذكر شودند. در صورتي كه الياف مورد مصرف از نوع الياف مصنوعي باشد، بايد نام ريشه‌اي و نام تجاري آنها اشاره گردد. اگر بيش از يك نوع ليف در نخ پرز موجود باشد بايد نام و درصد مصرفي هركدام ذكر شود. لازم به تذكر است اعداد قيد شده به عنوان درصد بايد داراي حدود تلرانس ۳/۰ درصد نسبت به وزن كل الياف باشند و در محاسبات مربوط به نخ پرز يا زمينه مقدار مواد ناخالص نسبت به وزن كل نبايد از ۳درصد تجاوز نمايد.‏

–   راهنمايي براي شستشو: در موارد ذيل بايد راهنمايي‌هاي لازم بشود:‏

–   دستورالعمل شستشو

–  نوع مواد مناسب براي شستشو

 

–   روش برچسب زني:  سازنده بايد ويژگي‌هاي فوق‌الذكر را روي برچسب به هر يك از كفپوش‌ها بچسباند. اطلاعات روي برچسب بايد كاملاً خوانا بوده و با حروف مشخص و رنگ ثابت و با يك اندازه و يك رنگ ارائه شود.‏

 

 

 

ويژگي‌هاي فرش ماشيني پشمي

فرش ماشيني پشمي شامل فرش‌هايي مي‌گردد كه در ساخت آنها به طور كلي از سه نوع نخ به شرح زير استفاده مي‌گردد:‏

–   نخ تار يا بوم فرش از جس صد در صد پنبه باشد

–   نخ پود از جنس صد در صد كنف يا جوت است ‏

–   نخ پرز از جنس صد در صد پشم خالص نو و ضد بيد شده باشد.‏

علاوه بر سه نوع نخي كه ذكر گرديد، نخ‌هاي ديگري نيز در ساخت فرش مانند نخ ريشه و نخ دوخت مصرف مي‌شود ولي مصرف عمده را همان نخ‌هاي تار و پود و پرز دارند.‏

ويژگي‌هاي بافت

شامل تراكم تاري و پودي مي‌شود كه بايد حتماً متناسب با پرز باشد. در صورتي كه تراكم تار و پودي مربوط به ماشين‌هاي با تراكم شانه ۴۰۰ يا ۵۰۰ تغيير نمايد چنين فرش‌هايي بايد داراي حداقل ويژگي‌هاي فرش توليد شده با تراكم شانه ۳۵۰ بوده و در اين شرايط معادل آن محسوب مي‌شود هم چنين در حد استاندارد نيروي (ميانگين نيروي) لازم براي بيرون كشيدن پرز از فرش ۵/۳ نيوتن است و ضخامت فرش نيز پس از وارد شدن ۱۰۰۰ ضربه بار مكانيكي نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل ۷۰ دصد است.‏

 

ابعاد: ابعاد فرش‌ها به شرح زير پيشنهاد مي‌شود ولي حد رواداري ابعاد تعيين شده در عرض فرش ۱± و در طول آن ۵/۱± درصد مي‌باشد.‏

 

۱۲۵*۲۰۰ سانتي‌متر              ۴۰۰*۳۰۰ سانتي‌متر

۴۰۰*۱۰۰سانتي‌متر               ۳۵۰*۲۵۰سانتي‌متر‏

۳۰۰*۱۰۰سانتي‌متر               ۳۰۰*۲۰۰سانتي‌متر‏

۴۵۰*۱۵۰سانتي‌متر               ۲۲۵*۱۵۰سانتي‌متر‏

 

‏ چسب خشك: مقدار چسب خشك در سطح پشت فرش نبايد از ۵ درصد وزني تجاوز كند.‏

‏·  ريشه فرش: جنس ريشه از الياف صد در صد پنبه است. طول ريشه از لبه حاشيه حداقل ۸ سانتي‌متر و نمره آن طبق پيشنهاد تعيين مي‌گردد. تراكم ريشه در ۱۰ سانتي‌متر حداقل ۵۰ عدد است نخ دوخت و جنس و نمره آن نيز طبق پيشنهاد تعيين مي‌شود و تعداد بخيه دوخت در ۱۰ سانتي‌متر حداقل ۲۰ مي‌باشد.‏

‏·         عيوب: در موقع بازرسي و آزمون‌هاي چشمي فرش بايد عاري از عيوبي به شرح زير باشد در غير اين صورت فرش به عنوان درجه يك شناخته نخواهد شد.‏

o‏  رفوي قابل رويت

o‏  تاب خوردگي

o‏  شكستگي نقشه

o‏  پارگي نخ تار

o‏  پارگي نخ پود

o‏  تراش نايكنواخت ‏

o‏  نايكنواختي و سايه روشن بودن موضعي رنگ در سطح فرش

o‏  سوختگي چسب در پشت سطح فرش و تغيير رنگ آن

o‏  پشت ريختگي

o‏  سركجي كناره فرش

 

ويژگي‌هاي فرش ماشيني اكريليكي

نخ‌هاي مود استفاده در فرش ماشيني اكريليكي عبارتند از:‏

 

–   نخ تار يا بوم فرش از جنس صد در صد پنبه مي‌باشد.‏

–   نخ پود از جنس صد در صد كنف يا جوت باشد.‏

–  نخ پرز يا خاب از جنس صد در صد اكريليك است.‏

–  نخ ريشه از جنس صد در صد پنبه است.‏

–   نخ دوخت (زيگزاگ) ريشه فرش از جنس اكريليك به همراه نخ دوخت نايلني است.‏

ثبات رنگ درجه تغيير و درجه لكه‌گذاري مواد رنگي در برابر عوامل مختلف طبيعي، شيميايي و مكانيكي طبق جدول ويژگيهاي فرش ماشيني پشمي مي‌باشد.‏

 

ويژگي‌هاي مهم بافت مطابق استاندارد

–   در صورتي كه تراكم تاري يا پودي مربوط به ماشين‌هاي با تراكم شانه ۴۰۰ و ۵۰۰ تغيير نمايد چنين فرش‌هايي بايد حداقل داراي ويژگي‌هاي فرش توليد شده با تراكم شانه ۳۵۰ پود بوده و  اين ظرافت معادل آن محسوب مي‌شود.‏

–  ميانگين نيروي لازم براي خارج كردن پرز از فرش ۵/۸ نيوتون است.‏

–   برگشت پذيري فرش پس از فشار نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل ۷۲ دصد است.‏

–  ضخامت فرش پس از وارد شدن ۱۰۰۰ ضربه بار مكانيكي نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل ۷۵ دصد است.‏

–   ابعاد فرش‌ها به شرح ذيل بايد باشد البته حد تلرانس ۱± درصد در عرض ۵/۱± درصد در طول رعايت مي‌شود.‏

 

‏                           ‏cm2400*100                    cm2400*300

‏                           ‏cm2300*100                    cm2350*250

‏                           ‏cm2180*100                    cm2300*200

‏                           ‏cm2150*145                    cm2225*150

‏                                                                  ‏cm2200*125

 

‏·  نوع بافت فرش ريپس پودي است.‏

‏·   تعداد بخيه زيگزاگ در ۱۰ سانتي‌متر حداقل ۲۰ عدد است. وزن اين نخ در يك متر طولي ۶۸/۲ تا ۰۱/۳ گرم است.‏

مقايسه فرش صد در صد اكريليك خالص با فرش مخلوط يا فرش بي.سي.اف(‏BCF‏)‏

‏·  به لحاظ دوام: فرش اكريليك داراي عمر طولاني‌تر و با دوام‌تر است.‏

‏·  به لحاظ آبرفتگي: فرش اكريليك به مقدار بسيار ناچيز داراي آبرفتگي است ولي فرش‌هاي نامرغوب و كم رج به ميزان نسبتاً زيادي كوتاه مي‌گردند.‏

‏·   به لحاظ ثبات نوري، شستشو و سايشي: فرش اكريليك به مراتب مقاومتر و با ثبات‌تر نسبت به فرش ‏BCF‏ است.‏

‏·  مقاومت در مقابل حرارت: فرش اكريليك ازمقاومت بيشتري نسبت به فرش ‏BCF‏ برخوردار است.‏

‏·  جذب در طبيعت: فرش اكريليك جذب نمي‌شود ولي ‏BCF‏ به مرور پودر شده و در فضا پراكنده و در طبيعت جذب مي‌گردد.‏

‏·  به لحاظ حفظ ظاهر و زيبايي فرش: فرش اكريليك به مرور زمان كمتر تغيير شكل مي‌دهد و به عكس فرش ‏BCF‏ به مرور زمان بيشتر تغيير شكل مي‌دهد.‏ جهت دریافت مشاوره در زمینه خرید فرش ماشینی با شماره 09138905011 تماس حاصل فرمایید. از این که وقت گذاشتید و این مقاله را مطالعه نمودید از شما ممنون هستیم . قصر فرش کاشان لحظات خوشی را برای شما آرزومند است .

0 دیدگاه برای این مقاله ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *