مشخصات فني فرش هاي ماشيني قصر فرش کاشان  

20 بازدید

فرش، قالی، گلیم  فرش، دکوراسیون خانه، زینت خانه ، قالیچه،قیمت فرش ، 700شانه، 1200 شانه،1500 شانه، کارخانه  فرش ، نمای خانه، اندازه فرش ، ابعادفرش ، متراژ فرش، قصرفرش، زیبایی خانه، رج، نخ ، پرز ،چله ، تار ، پود، طرح فرش ، گل برجسته ،الیاف، الیاف مصنوعی ،جنس فرش ،سبک فرش،نقش فرش ، تخته فرش،حاشیه فرش ،تراکم فرش ، الیاف اکرلیک ، ریسندگی ، کاردینگ ،فینیشر ، دولاتاب ، دولاکنی ، رینگ ، نخ یک لا، نیمچه نخ ، بوبین فینیشر

مشخصات فني فرش هاي ماشيني قصر فرش کاشان  

مشخصات فني فرش ها

* تراكم فرش: هر تخته فرش داراي دو نوع تراكم (عرضي و طولي) مي‌باشد

* تراكم عرضي فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر عرض فرش را گويند كه با شانه مشخص مي‌شود. مثال: قالي ۳۵۰ شانه يعني در هر متر عرض فرش معادل ۳۵۰ ريشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌هاي رايج بازار عبارتند از ۲۲۰-۲۵۰-۲۸۰-۳۲۰-۳۵۰-۳۸۰-۴۰۰-۴۴۰-۵۰۰ شانه

* تراكم طول فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر طولي قالي را گويند. مثال: قالي با تراكم ۵۰۰ يعني در يك متر طولي فرش معادل ۵۰۰ ربيشه (گره رنگ) بافته شده است، تراكم‌هاي طولي رايج در بازار عبارتند از: ۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ رج مي‌باشد. (تراكم طولي در روش‌هاي مختلف بافت فرش ماشيني با همديگر تفاوت دارد).

 

* تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع فرش: با توجه به شكل زير نحوه محاسبه به شرح ذيل است چون تعداد گره رنگ در عرض معادل ۵۰۰ گره و در طول هم معادل ۱۰۰۰ گره رنگ است. پس تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع ۵۰۰/۰۰۰=۱۰۰۰*۵۰۰

 

* مود اوليه مصرفي در قصر فرش کاشان : جهت بافت هر فرش بايد سه نوع نخ مصرف نمود: نخ پرز، نخ تار و نخ پود.

 

* نخ پرز يا رنگ : جهت بافت گره‌هاي رنگ استفاده مي‌شود كه به دور نخ پود به صورت گره و يا به شكل ‏U‏ قرار مي گيرد و چندين نوع مي باشد:

 

* نخ اكريليك  ۱۰/۵ دولا صددرصد اكريليك خالص‏

 

* مخلوط نخ اكريليك و پلي‌پروپيلن: كه به صورت مخلوطي از الياف اكريليك و پلي‌پروپيلن ريسيده مي‌شود.

 

‏*   صددرصد پلي‌پروپيلن (‏p.p‏ يا بي.سي.اف (‏B.C.F‏))‏

 

* نخ تار فرش:  اين‏ نخ به صورت مخلوط پنبه پلي استر ريسيده مي‌شود، كيفيت الياف مصرفي و نوع ريس آن عامل مهمي در دوام و زيبايي فرش است. اين وع نخ‌ها بيشتر در قالي‌هاي اكريليك مصرف مي‌شود و جهت نخ تار قالي‌هاي پلي‌پروپيلن و بي.سي.اف از همان جنس نخ پرز (يعني نخ بي.سي.اف) بعلت ارزاني استفاده مي‌شود.

درجه بندي فرش ماشيني

قالي‌هاي تكميل شده را مي‌توان به روال ذيل درجه بندي نمود:‏

قالي را مي‌توان درجه ۱ (درجه ‏S‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد:‏

– تکرار سيلندر نداشته باشد

–  اندازه نقشه كامل و بدون عيب باشد.‏

–  زيردست قالي خوب باشد.‏

– اختلاف طول فرش در مقايسه با استاندارد تا ۵%± باشد.‏

– مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي مطابق استاندارد باشد.‏

– اختلاف ارتفاع خاب تا ۱۰%± داشته باشد.‏

– ارتفاع در سطح قالي يكسان باشد.‏

– تيغ خوردگي نداشته باشد.‏

– كسري خاب نداشته باشد.‏

– نخ خاب اضافي نداشته باشد.‏

– خاب سوختگي نداشته باشد.‏

–  پارگي نخ خاب سرتاسري نداشته باشد.‏

–  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏

–  حداكثر ۵ سانتي‌متر رفويي غيرقابل رويت داشته باشد.‏

–  وصله نداشته باشد.‏

– روزدگي آهار نداشته باشد.‏

– پارگي تار نداشته باشد.‏

–  اشتباه طراحي نداشته باشد.‏

–  خرابي كارت ساده بافي نداشته باشد.‏

–  قلاب خوردگي در پشت قالي نداشته باشد.‏

– ريشه و زيگزاگ بدون عيب باشد.‏

 

قالي را مي‌توان درجه يك و نيم (درجه ‏SI‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد.‏

–   تكرار سيلندر حداكثر دو كارت يا يك سانتي‌متر داشته باشد.‏

–   اندازه نقشه كامل باشد.‏

–   زيردست قالي خوب باشد.‏

–  اختلاف طول قالي در مقايسه با استاندارد تا ۵% باشد.‏

–   مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي مطابق استاندارد باشد.‏

–   اختلاف ارتفاع خاب تا ۲۰% داشته باشد.‏

–   ارتفاع خاب سطح قالي تا ۲۰% نايكنواختي نشان مي‌دهد.‏

–   تبغ خوردگي نداشته باشد.‏

–   كسري خاب در زمينه ساده حداكثر ۳ ميليمتر و در زمينه طرح‌دار حداكثر ۵ ميليمتر داشته باشد.‏

–   خاب سوختگي نداشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۴ رديف پارگي نخ خاب سرتاسري داشته باشد.‏

–  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏

–  حداكثر ۱۰ سانتيمتر رفو داشته باشد.‏

–  وصله نداشته باشد.‏

–   روزدگي آهار نداشته باشد.‏

–   پارگي نخ تار نداشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۳ رديف اشتباه طراحي داشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۳ رديف كارت در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏

–   حداكثر  سطح پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏

–  ريشه و زيگزاگ بدون عيب باشد.‏

 

مشخصات فني فرش هاي ماشيني

 

قالي را مي‌توان درجه دو (درجه ‏S2‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:‏

–  حداكثر ۵ سانتيمتر يا ۱۰ كارت تكرار سيلندر داشته باشد.‏

–  جابجايي نقشه خيلي كم داشته باشد.‏

–  زيردست قالي قابل قبول باشد.‏

–   اختلاف طول قالي در مقايسه با استاندارد تا ۱۰% باشد.‏

–   مقدار آهار مصرفي در مترمربع در مقايسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏

–  حداقل ارتفاع خاب ۴ ميليمتر باشد (در صورتيكه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد)‏

–  ارتفاع خاب سطح قالي تا ۵۰%‌ نايكنواختي نشان بدهد.‏

–  تيغ خوردگي كمي داشته باشد.‏

–   حداكثر يك سانتيمتر در عرض كسري خاب داشته باشد.‏

–  حداكثر ۱۰ ط سرتاسري نخ خاب اضافي داشته باشد.‏

–  خاب سوختگي كم داشته باشد.‏

–   حداكثر ۱۵ سانتي‌متر رفو داشته باشد.‏

–   وصله نداشته باشد.‏

–  روزدگي آهار كم داشته باشد.‏

–  حداكثر به قطر ۵ سانتيمتر پارگي نخ تار داشته باشد.‏

–  حداكثر تا ۶ كارت در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏

–  حداكثر  پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏

–  ريشه و زيگزاگ عيب كمي داشته باشد.‏

–  قالي را مي‌توا درجه سه (درجه ۳‏S‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:‏

–  بيش از ۱۰ كارت يا ۵ سانتي‌متر تكرار سيلندر داشته باشد.‏

–   جابجايي نقشه زياد داشته باشد.‏

–  زيردست قالي قابل قبول باشد.‏

–  اختلاف طول در مقايسه با استاندارد تا ۳۵%± باشد.‏

–   مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي در مقايسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏

–  درصورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب ۴ ميليمتر باشد.‏

–   ارتفاع خاب سطح قالي تا ۵۰% نايكنواختي نشان بدهد.‏

–  تيغ خوردگي كم داشته باشد.‏

–  بيش از يك سانتي‌متر در عرض كسري خاب داشته باشد.‏

–  بيش از ۱۰ خط سرتاسري نخ خاب اضافي داشته باشد.‏

–  خاب سوختگي زياد داشته باشد.‏

–  بيش از هفت رديف پارگي نخ خاب سرتاسري داشته باشد.‏

–  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏

–  بيش از ۱۵ سانتي‌متر رفو داشته باشد.‏

–   وصله كم داشته باشد.‏

–  روزدگي آهار داشته باشد.‏

–   بيش از قطر ۵ سانتي‌متر پارگي نخ تار داشته باشد.‏

–   بيش از ۶ رديف اشتباه طراحي داشته باشد.‏

–   بيش از ۶ رديف در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏

–   سرتاسر پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏

–  ريشه و زيگزاگ عيب كمي داشته باشد.‏

–  در مورد نخ اضافي بين دو حاشيه اگر حتي با كمبود يك نخ نقشه به هم بخورد قالي درجه يك و نيم يا دو مي‌شود.‏

 

قالي‌هايي كه اختلاف طول آنها از ۲۵%± متجاوز باشد. قالي درجه ۴ شناخته شده (درجه ۴‏S‏) و به صورت پادري و پشتي در ابعاد ذيل بريده مي‌شوند:‏

–    ۷۰*۹۰ سانتي‌متر ‏

–   ۵۰*۷۵ سانتي‌متر‏

 

–  پشتي در ابعاد: ‏

–  ۷۵*۱۰۰ سانتي‌متر‏

–  ۷۰*۷۰ سانتي‌متر‏

 

قالي‌هايي كه در عرض آنها ۵ سانتي‌متر نسبت به استاندارد، كمتر باشد، درجه ۵ (درجه ۵‏S‏) شناخته شده و جزء ضايعات محسوب مي‌گردند.‏

 

فرش‌هاي ماشيني كه از كارخانه صادر مي‌شوند بايد داراي برچسبي حاوي اطلاعات زير باشند که قصر فرش کاشان این اطلاعات را دارد .

–   ابعاد:  فرش ماشيني به هر شكل و اندازه كه فروخته شود بايد داراي آحادي باشند كه اين آحاد در سيستم متريك بيان شده و داراي حدود تلرانس ۵/۱± سانتي‌متر بايد باشد.‏

–  ساخت: بايد در برچسب ذكر شود كه كالا از نوع كفپوش ماشيني مي‌باشد نوع ماشيني كه كفپوش بوسيله آن ساخته شده، بايد ذكر شود.‏

–   تعيين الياف موجود: الياف موجود در نرخ پرز يا زمينه بايد به درصد ذكر شودند. در صورتي كه الياف مورد مصرف از نوع الياف مصنوعي باشد، بايد نام ريشه‌اي و نام تجاري آنها اشاره گردد. اگر بيش از يك نوع ليف در نخ پرز موجود باشد بايد نام و درصد مصرفي هركدام ذكر شود. لازم به تذكر است اعداد قيد شده به عنوان درصد بايد داراي حدود تلرانس ۳/۰ درصد نسبت به وزن كل الياف باشند و در محاسبات مربوط به نخ پرز يا زمينه مقدار مواد ناخالص نسبت به وزن كل نبايد از ۳درصد تجاوز نمايد.‏

–   راهنمايي براي شستشو: در موارد ذيل بايد راهنمايي‌هاي لازم بشود:‏

–   دستورالعمل شستشو

–  نوع مواد مناسب براي شستشو

 

–   روش برچسب زني:  سازنده بايد ويژگي‌هاي فوق‌الذكر را روي برچسب به هر يك از كفپوش‌ها بچسباند. اطلاعات روي برچسب بايد كاملاً خوانا بوده و با حروف مشخص و رنگ ثابت و با يك اندازه و يك رنگ ارائه شود.‏

 

 

 

ويژگي‌هاي فرش ماشيني پشمي

فرش ماشيني پشمي شامل فرش‌هايي مي‌گردد كه در ساخت آنها به طور كلي از سه نوع نخ به شرح زير استفاده مي‌گردد:‏

–   نخ تار يا بوم فرش از جس صد در صد پنبه باشد

–   نخ پود از جنس صد در صد كنف يا جوت است ‏

–   نخ پرز از جنس صد در صد پشم خالص نو و ضد بيد شده باشد.‏

علاوه بر سه نوع نخي كه ذكر گرديد، نخ‌هاي ديگري نيز در ساخت فرش مانند نخ ريشه و نخ دوخت مصرف مي‌شود ولي مصرف عمده را همان نخ‌هاي تار و پود و پرز دارند.‏

ويژگي‌هاي بافت

شامل تراكم تاري و پودي مي‌شود كه بايد حتماً متناسب با پرز باشد. در صورتي كه تراكم تار و پودي مربوط به ماشين‌هاي با تراكم شانه ۴۰۰ يا ۵۰۰ تغيير نمايد چنين فرش‌هايي بايد داراي حداقل ويژگي‌هاي فرش توليد شده با تراكم شانه ۳۵۰ بوده و در اين شرايط معادل آن محسوب مي‌شود هم چنين در حد استاندارد نيروي (ميانگين نيروي) لازم براي بيرون كشيدن پرز از فرش ۵/۳ نيوتن است و ضخامت فرش نيز پس از وارد شدن ۱۰۰۰ ضربه بار مكانيكي نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل ۷۰ دصد است.‏

 

ابعاد: ابعاد فرش‌ها به شرح زير پيشنهاد مي‌شود ولي حد رواداري ابعاد تعيين شده در عرض فرش ۱± و در طول آن ۵/۱± درصد مي‌باشد.‏

 

۱۲۵*۲۰۰ سانتي‌متر              ۴۰۰*۳۰۰ سانتي‌متر

۴۰۰*۱۰۰سانتي‌متر               ۳۵۰*۲۵۰سانتي‌متر‏

۳۰۰*۱۰۰سانتي‌متر               ۳۰۰*۲۰۰سانتي‌متر‏

۴۵۰*۱۵۰سانتي‌متر               ۲۲۵*۱۵۰سانتي‌متر‏

 

‏ چسب خشك: مقدار چسب خشك در سطح پشت فرش نبايد از ۵ درصد وزني تجاوز كند.‏

‏·  ريشه فرش: جنس ريشه از الياف صد در صد پنبه است. طول ريشه از لبه حاشيه حداقل ۸ سانتي‌متر و نمره آن طبق پيشنهاد تعيين مي‌گردد. تراكم ريشه در ۱۰ سانتي‌متر حداقل ۵۰ عدد است نخ دوخت و جنس و نمره آن نيز طبق پيشنهاد تعيين مي‌شود و تعداد بخيه دوخت در ۱۰ سانتي‌متر حداقل ۲۰ مي‌باشد.‏

‏·         عيوب: در موقع بازرسي و آزمون‌هاي چشمي فرش بايد عاري از عيوبي به شرح زير باشد در غير اين صورت فرش به عنوان درجه يك شناخته نخواهد شد.‏

o‏  رفوي قابل رويت

o‏  تاب خوردگي

o‏  شكستگي نقشه

o‏  پارگي نخ تار

o‏  پارگي نخ پود

o‏  تراش نايكنواخت ‏

o‏  نايكنواختي و سايه روشن بودن موضعي رنگ در سطح فرش

o‏  سوختگي چسب در پشت سطح فرش و تغيير رنگ آن

o‏  پشت ريختگي

o‏  سركجي كناره فرش

 

ويژگي‌هاي فرش ماشيني اكريليكي

نخ‌هاي مود استفاده در فرش ماشيني اكريليكي عبارتند از:‏

 

–   نخ تار يا بوم فرش از جنس صد در صد پنبه مي‌باشد.‏

–   نخ پود از جنس صد در صد كنف يا جوت باشد.‏

–  نخ پرز يا خاب از جنس صد در صد اكريليك است.‏

–  نخ ريشه از جنس صد در صد پنبه است.‏

–   نخ دوخت (زيگزاگ) ريشه فرش از جنس اكريليك به همراه نخ دوخت نايلني است.‏

ثبات رنگ درجه تغيير و درجه لكه‌گذاري مواد رنگي در برابر عوامل مختلف طبيعي، شيميايي و مكانيكي طبق جدول ويژگيهاي فرش ماشيني پشمي مي‌باشد.‏

 

ويژگي‌هاي مهم بافت مطابق استاندارد

–   در صورتي كه تراكم تاري يا پودي مربوط به ماشين‌هاي با تراكم شانه ۴۰۰ و ۵۰۰ تغيير نمايد چنين فرش‌هايي بايد حداقل داراي ويژگي‌هاي فرش توليد شده با تراكم شانه ۳۵۰ پود بوده و  اين ظرافت معادل آن محسوب مي‌شود.‏

–  ميانگين نيروي لازم براي خارج كردن پرز از فرش ۵/۸ نيوتون است.‏

–   برگشت پذيري فرش پس از فشار نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل ۷۲ دصد است.‏

–  ضخامت فرش پس از وارد شدن ۱۰۰۰ ضربه بار مكانيكي نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل ۷۵ دصد است.‏

–   ابعاد فرش‌ها به شرح ذيل بايد باشد البته حد تلرانس ۱± درصد در عرض ۵/۱± درصد در طول رعايت مي‌شود.‏

 

‏                           ‏cm2400*100                    cm2400*300

‏                           ‏cm2300*100                    cm2350*250

‏                           ‏cm2180*100                    cm2300*200

‏                           ‏cm2150*145                    cm2225*150

‏                                                                  ‏cm2200*125

 

‏·  نوع بافت فرش ريپس پودي است.‏

‏·   تعداد بخيه زيگزاگ در ۱۰ سانتي‌متر حداقل ۲۰ عدد است. وزن اين نخ در يك متر طولي ۶۸/۲ تا ۰۱/۳ گرم است.‏

مقايسه فرش صد در صد اكريليك خالص با فرش مخلوط يا فرش بي.سي.اف(‏BCF‏)‏

‏·  به لحاظ دوام: فرش اكريليك داراي عمر طولاني‌تر و با دوام‌تر است.‏

‏·  به لحاظ آبرفتگي: فرش اكريليك به مقدار بسيار ناچيز داراي آبرفتگي است ولي فرش‌هاي نامرغوب و كم رج به ميزان نسبتاً زيادي كوتاه مي‌گردند.‏

‏·   به لحاظ ثبات نوري، شستشو و سايشي: فرش اكريليك به مراتب مقاومتر و با ثبات‌تر نسبت به فرش ‏BCF‏ است.‏

‏·  مقاومت در مقابل حرارت: فرش اكريليك ازمقاومت بيشتري نسبت به فرش ‏BCF‏ برخوردار است.‏

‏·  جذب در طبيعت: فرش اكريليك جذب نمي‌شود ولي ‏BCF‏ به مرور پودر شده و در فضا پراكنده و در طبيعت جذب مي‌گردد.‏

‏·  به لحاظ حفظ ظاهر و زيبايي فرش: فرش اكريليك به مرور زمان كمتر تغيير شكل مي‌دهد و به عكس فرش ‏BCF‏ به مرور زمان بيشتر تغيير شكل مي‌دهد.‏ جهت دریافت مشاوره در زمینه خرید فرش ماشینی با شماره 09138905011 تماس حاصل فرمایید. از این که وقت گذاشتید و این مقاله را مطالعه نمودید از شما ممنون هستیم . قصر فرش کاشان لحظات خوشی را برای شما آرزومند است .


برچسب ها : فرش قالی گلیم فرش دکوراسیون خانه زینت خانه قالیچه قیمت فرش 700شانه 1200 شانه 1500 شانه کارخانه فرش نمای خانه اندازه فرش ابعادفرش متراژ فرش قصرفرش زیبایی خانه رج نخ پرز چله تار پود طرح فرش گل برجسته الیاف الیاف مصنوعی جنس فرش سبک فرش نقش فرش تخته فرش حاشیه فرش تراکم فرش الیاف اکرلیک ریسندگی کاردینگ فینیشر دولاتاب دولاکنی رینگ نخ یک لا نیمچه نخ بوبین فینیشر

1399/06/24

مطالب مرتبط
مشاهده بیشتر
دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه