فرش افشان سلطنتی بژ 1000 شانه تراکم 3000 - فرش کاشان