فرش افشان ثمین کرم 1000 شانه تراکم 3000 - فرش کاشان