فرش افشان ترک فیلی  700 شانه تراکم 2550 - فرش کاشان