فرش افشان درباری کرم 700 شانه تراکم 2550 - فرش کاشان