فرش هالیدی سرمه ای  700 شانه تراکم 2550 - فرش کاشان